среда, 14 сентября 2011 г.

არიან კი ჩვენი წმინდანები ეკუმენიზმის მომხრეები? (I ნაწილი)     წმიდათა შორის მამაჲ ჩვენი სილიბისტრო, რომის პაპი (+335)

2 (15) იანვარი

   მღვდელმთავარმა სილიბისტრომ წმიდა წერილის ღრმა ცოდნითა და მართლმადიდებლური სარწმუნოების შეურყეველი ერთგულებით, იმპერატორ კონსტანტინე დიდის დროს, სარწმუნოებრივ დისპუტში დაამარცხა იუდეველი სწავლული რაბინები და ჯადოქარი ზამბრი. წმიდა პაპმა ძველი აღთქმის წიგნებზე დაყრდნობით დამაჯერებლად დაადასტურა, რომ ყველა წინასწარმეტყველი წინასწარ ჭვრეტდა იესო ქრისტეს შობას წმიდა ქალწულისაგან,  მის ნებსით ჯვარცმას, ვნებას და სიკვდილს დაცემული ადამის გამოსასყიდლად და ბრწყინვალე აღდგომას და ამით განაქიქა მათი ცრუ სწავლება, რომელთაც ცნეს-რა თავიანთი სარწმუნოების არარაობა ქრისტეს ძლიერება ირწმუნეს და მონათვლის სურვილი გამოთქვეს.

წმიდა ახალმოწამე გიორგი გურჯი (ივერიელი) (+1770)

2 (15) იანვარი

   გიორგი გურჯს მოხუცებულობაში გაეღვიძა სინდისი და გადაწყვიტა ქრისტეს რწმენაზე დაბრუნება. მან თურქ მსაჯულს განუცხადა: ,,დავიბადე ქრისტიანთა ოჯახში, ობოლი ბიჭი ბატონმა მაიძულა გავმხდარიყავი მუსულმანი. ახლა ვაცხადებ, რომ მსურს მოვკვდე, როგორც ქრისტიანი". მას ვერაფრით ვერ გადაათქმევინეს განზრახვა. წამებისას კისერში წაუჭირეს მარყუჟი და აძალებდნენ, რომ წარმოეთქვა სიტყვა ,,სალავათი", რაც მუსულმანობის აღიარებას ნიშნავს, მაგრამ ნეტარს ერთი სიტყვა ვერ ათქმევინეს. ბოლოს კი შერცხვენილებმა წმიდა მოხუცი ჩამოახრჩვეს.

ღირსმოწამე ექვთიმე, ვათოპედის მონასტრის იღუმენი 
და მასთან ერთად 12 მონაზონი (+1275-1281)

4 (17) იანვარი

   ღირსმოწამე ექვთიმე, ვატოპედის მონასტრის იღუმენი და მასთან ერთად 12 ბერი 13-ე საუკუნეში მოსაგრეობდნენ ათონის მთაზე. ისინი პირუთვნელად ამხელდნენ ლათინთა ერესისაკენ მიდრეკილ პატრიარქებს - მიხეილ პალეოლოგს (1261-1281) და იოანე დეკს (1275-1282), რისთვისაც წამებით ამოხადეს სული - იღუმენი ზღვაში ჩაახრჩვეს, ბერები კი - ჩამოახრჩვეს.

ღირსი ონოფრე (+1818)

4 (17) იანვარი

   ღირსმოწამე ონოფრე ბულგარელი მოღვაწეობდა მონასტერში მანასეს სახელით. იგი ათონზე მიიყვანა დიდმა სინანულმა, რომელიც გამოწვეული იყო მის მიერ ბავშვობაში ნათქვამი სიტყვით ,,გავთურქდები", რომელიც მამისაგან დასჯილმა წამოიძახა. ვერ დააკმაყოფილა-რა ათონელ ბერთა ცხოვრების მკაცრმა წესმა, აღეძრა ქრისტესთვის წამების სურვილი და თავისი გულისნადები გამოცდილ მოძღვარ ნიკიფორეს გაუმხილა, რომელმაც მოშურნე ბერი სქემით შემოსა, უწოდა სახელი ონოფრე და თურქების კუთვნილ კუნძულ ხიოსზე გაგზავნა, სადაც წმიდანმა გმო ყურანის ცრუ-სიბრძნე და აშკარად აღიარა ქრისტე, რისთვისაც სასტიკად აწამეს და თავმოკვეთილი ზღვაში ჩააგდეს.

ფოსტერი მეუდაბნოე და მინა მონაზონი (VI)

5 (18) იანვარი

      ღირსმა ფოსტერი მეუდაბნოემ, რომელიც გამოირჩეოდა წმიდა ცხოვრებით და სასწაულქმედების ნიჭით მრავალი დაიცვა ერეტიკოსთა მომწამვლელი სწავლებისაგან.

ღირსმოწამე რომან კარპენისელი (+1694)

5 (18) იანვარი

      ღირსმოწამე რომან კარპენისელი ათონელი ბერი იყო. იგი მოწამეობრივად აღესრულა კონსტანტინეპოლში - ქრისტეს აღიარებისთვის თურქებმა თავი მოჰკვეთეს.

ღირსი მამაჲ ჩვენი თეოდოსი დიდი - ზოგადცხოვნებულთა თავი (+529)

11 (24) იანვარი

    ღირსი თეოდოსი დიდი(კაბადოკიელი), რომელიც გამოირჩეოდა მკაცრი მარხვითა და გამუდმებული ლოცვით, უცხოთა გამასპინძლებით და გლახაკთ მოყვარეობით იყო მკაცრი დამცველი მართლმადიდებლური სარწმუნოების და მამხილებელი ევტიხისა და სევეროსის მწვალებლობების, რომლებიც უთავოებად ანუ ,,აკაფალებად" იწოდებოდნენ საღმრთო საიდუმლოებების და სამღვდელო მადლის უარყოფის გამო. როდესაც იმპერატორი ანასტასი მიემხრო ერეტიკოსებს და ქრისტიანთა სასტიკი დევნა დაიწყო, ღირსმა თეოდოსიმ შეკრიბა ყველა მონასტრის წინამძღვარი და მეფეს მისწერა წერილი სადაც დაგმო მსოფლიო კრებებზე შეჩვენებული ერესები და განუცხადა: ,,ბერები არ მიერჩდებიან შეწყნარებასა სევეროსისასა და არცა სხვისა ვის მწვალებელთაგანისა, ვიდრემდის ყოველთა სისხლი დაითხიოს". იმპერატორი ცოტა ხნით დაცხრა, მაგრამ შემდეგ კვლავ განაახლა დევნა. მაშინ საღმრთო შურით აღძრული წმიდა მამა იერუსალიმში ჩავიდა და დიდი ტაძრის ამბიონიდან შეაჩვენა მწვალებლობა.

წმიდა პეტრე აბესალომელი (+309-310)

12 (25) იანვარი

   წმიდა მოწამე პეტრე აბესალომელი ქრისტიანთა დევნისას შეიპყრეს და მმართველს წარუდგინეს. მსაჯული და ხალხი წმიდანს ურჩევდა, რომ შეეწყალებინა საკუთარი თავი და თაყვანი-ეცა კერპებისთვის. ნეტარი მარტვილი კი პასუხობდა: ,,მე მაშინ შევიწყალებ თავს, თუ სახარებას არ უარვყოფ და ცრუ-ღმერთებს კერპს არ შევწირავ!" ქრისტეს აღსარებისთვის წმიდა პეტრე ცეცხლში დაწვეს.

წმიდა მარკოზ ეფესოს მთავარეპისკოპოსი (+1457)

19 (01.02) იანვარი

    წმიდა მარკოზ ეფესელის ცხოვრება არის გამორჩეული, როგორც პაპიზმის მწვალებლობის მამხილებელის, რომელიც ჭეშმარიტად განდიდდა ფოტი დიდსა და გრიგოლ პალამასთან ერთად უფლის მიერ.

ღირსი და ღმერთშემოსილი მამაჲ ჩვენი ექვთიმე დიდი (+473)

20 (02.02) იანვარი

     431 wels efesosi gaimarTa III msoflio kreba, mimarTuli nestoris eresis winaarmdeg. eqvTime Sehxaroda marTlmadidebluri sarwmunoebis ganmtkicebas da swuxda antioqiel mtavarepiskopos ioaneze, romelic nestors miemxro.
   Rirsma mamam miiRo da marTlmadideblurad scno   451 wels qalkedonSi gamarTuli IV msoflio krebis dadgenileba, romelmac SeaCvena dioskores eresi, romelic nestoris sawinaaRmdegod amtkicebda,rom qristeSi mxolod RvTaebrivi bunebaa. saocrad mkacri asketuri cxovrebisa da marTlmadideblobis mtkice arsarebisaTvis eqvTimes eklesiam ,,didi" uwoda.

წმიდა მოწამე ზაქარია (+1782)

20 (02.02) იანვარი

   wmida mowame zaqaria qristes aRsarebisaTvis Turqebma awames Zvel patrebSi (peloponesSi) 1782 wels. man jer uaryo qriste da gamahmadianda, magram Semdeg Seinana da daubrunda WeSmarit sarwmunoebas. wmindani xeze dakiduli aResrula.

ღირსი მაქსიმე ბერძენი (+1556)

21 (03.02) იანვარი

   Rirsi maqsime berZeni moRvaweobda moskovSi, igi eweoda literaturul-mTargmnelobiT saqmianobas. werda werilebs mahmadianebis, papistebis da warmarTebis winaaRmdeg.

იოსები თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი (+830)

26 (08.02) იანვარი

   Rirsi iosebi iyo Rirsi Teodore studielis Zma da erTguli TanamoRvawe. wmida episkoposi ilaSqrebda xatmebrZolTa eresis winaaRmdeg, aseve amxila imperatori konstantine usjulo qorwinebaSi, am yovelives gamo mravali tanjva, damcireba da gadasaxleba daiTmina.

gamoyenbuli literatura: wmindanTa cxovreba t-I;
                            gaz: ,,sapatriarqos uwyebani"

Комментариев нет:

Отправить комментарий